Užitočné pojmy

Na tejto podstránke nájdete vysvetlenie niektorých pojmov, s ktorými sa v  súvislosti s odkúpením a predajom papiera môžete stretnúť.


Zberový papier- je odpadový a použitý papier, ktorý sa po vytriedení znovu spracúva v papierenskom priemysle.

Materiál- predstavuje predajnú položku, ktorá už nie je ďalej deliteľná. Každý materiál má unikátne číslo a popis.

Sklad- je ucelená jednotka určená na skladovanie materiálu. Napríklad budova skladu.

Interný sklad zberového papiera- je sklad zberového papiera v areáli MSCP (MONDI SCP).

Externý sklad zberového papiera je- sklad zberového papiera mimo areálu MSCP (MONDI SCP).

Kupujúci- je koncový zákazník, ktorý môže mať so sprostredkovateľom zmluvu v podobe odberateľskej (predajnej) objednávky. Odberateľ definuje koncový bod ciest, tzv. miesto vykládky 

Predávajúci- je subjekt, ktorý môže mať so sprostredkovateľom  zmluvu v podobne nákupnej objednávky. Dodávateľ definuje počiatočný bod ciest, tzv. miesto nakládky. 

 Dodací list (súhlasný list)- je základný dokument oprávňujúci a potvrdzujúci prepravu a umožňuje prebierku prepraveného materiálu. Obsahuje informácie o materiáli, jeho pôvode, miesto nakládky, dodávateľa, odberateľa a ostatné doplňujúce informácie.

Pravidlá Incoterms- sa používajú v prepravných medzinárodných a domácich zmluvách, ktoré určujú zodpovednosti medzi kupujúcimi a predávajúcimi, čo sa týka nákladov, prerozdelenia rizík, zodpovednosti za poistenie nákladu a dodržiavania predpisov 

  Dodacie podmienky- popisujú spôsob dodania a činnosti súvisiace s logistikou pri preprave, vychádzajú z Incoterms      

 Brutto hmotnosť (BW)- je hmotnosť materiálom naloženého vozidla, zistená na cestnej váhe pri vjazde, v tonách 

 Tara hmotnosť (TW)- je hmotnosť prázdneho vozidla, zistená na cestnej váhe pri výjazde, v tonách 

Netto hmotnosť (NW)- je hmotnosť zistená pri prebierke odberateľa v tonách, stanovená ako rozdiel odváženej hmotnosti Brutto hmotnosť – Tara hmotnosť, v tonách 

Deklarovaná hmotnosť (DW)- partnerom deklarovaná hmotnosť v tonách

Normovaná hmotnosť (NW)- vypočítaná vzorcom definovaným na sortimente, v tonách 

Účtovná hmotnosť (IW)- je určená    prebierkou odberateľa v základnej mernej jednotke, tiež PPCA  účtovná hmotnosť v tonách 

...